زائرسرای منوّر چهارده معصوم (ع) مشهد مقدس

مساعدت در احداث بنای جدید
زائرسرای منوّر چهارده معصوم (ع) مشهد مقدسInstagram


شماره حساب بانک ملت۵۱۸۰۴۷۱۶۵۹

شماره کارت: ۶۱۰۴،۳۳۷۹،۳۸۱۷،۵۳۹۳
به نام زائرسرای منور چهارده معصوم (ع)